1. Üldsätted

1.1 Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad veebikaupluse dentalshop.ee (edaspidi dentalshop.ee) klientide (edaspidi Ostja) ja veebikaupluse dentalshop.ee omanikfirma Mikroravi OÜ (edaspidi Müüja) vahel dentalshop.ee-st ostetavate toodete puhul tekkivate õigussuhete kohta. Neis tingimustes sätestatakse Müüja ja Ostja õigused ja kohustused, vastutus, kaupade omandamise ja nende eest tasumise tingimused, tarne- ja reklamatsioonikord ning üldinfomatsioon Müüja pakutavate teenuste kohta.

1.2 Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ilma ette teatamata muuta või täiendada. Muutustest teavitatakse dentalshop.ee veebilehel ja need astuvad jõusse dentalshop.ee veebilehel avaldamise hetkest. Juhul kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.3 Müüja ei ole ühelgi moel vastutav võimalike kahjude eest, mis tekkisid seetõttu, et Ostja ei ole käesolevaid Tingimusi lugenud.

1.4 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad dentalshop.ee veebikauplusest ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.5 Tarbijal on õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta. Kaebuste lahendamiseks lisainfo https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon

 

 1. Kliendi andmed ja andmekaitse

2.1 Ostja poolt Müüjale edastatud isikuandmeid käideldakse vastavuses Andmekaitseseadusega. Andmeid edastatakse kolmandatele isikutele ainult Ostja nõusolekul või seaduses ettenähtud juhtudel.

2.2 Ostja vastutab selle eest, et tema sisselogimisandmed (meiliaadress ja salasõna) ei satuks kolmandate isikute kätte. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja sisselogimisandmete sattumine kolmandate isikute kätte Ostja süü läbi.

2.3 Ostja vastutab oma esitatavate andmete täpsuse eest. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt ebatäpselt sisestatud andmed.

2.4 Kui Ostja registreerimis lehel olevad andmed muutuvad, tuleb need viivitamatult uuendada ka dentalshop.ee veebilehel. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt sisestatud andmete ebakorrektsus või aegumine.

2.5 Kui Ostja üritab oma tegevuse või tegevusetusega õõnestada, rikkuda, segada või häirida veebikaupluse dentalshop.ee tööd, on Müüjal õigus viivitamatult ja ette teatamata piirata või katkestada kliendi ligipääs veebilehele ja keelduda teda edaspidi teenindamast.

 

 1. Kaupade kättesaadavus, hind ja informatsiooni täpsus.

3.1 Hinnad dentalshop.ee veebilehel ei sisalda käibemaksu.

3.2 Kaupade kättesaadavus ja hind võib dentalshop.ee lehel muutuda. Muudatused jõustuvad nende dentalshop.ee veebilehel avaldamise hetkest alates.

3.3 Tellimuse töötlemise teenustasu – müüja jätab õiguse kohaldada mistahes tellimuse vormistamisel lisatasu mis tuuakse välja tellimuse vormistamise lõppfaasil.

3.4 Juhul kui toote hind on süsteemi vea tõttu muutunud ebamõistlikult odavaks siis dentalshop.ee ei ole kohustatud antud toodet müüma ja ostjale tagastatakse raha.

3.5 SIA Mobilukss omab õigust levitada informatsiooni uute toodete, kampaaniate ja soodustuste kohta www.dentalshop.ee kodulehel ja SIA Mobilukss koostööpartnerite juures.

 

 1. Tellimuse esitamine.

4.1 Ostja saab dentalshop.ee veebikauplusele tellimuse esitada veebilehe tellimussüsteemi kaudu, meiliaadressil info@dentalshop.ee

4.2 Tellimuse esitamine ei tähenda kauba automaatset broneerimist. Tellimuse esitamise järel võtab Müüja esindaja Ostjaga esimesel võimalusel ühendust, et tellimus kinnitada ja kokku leppida üksikasjades.

4.3 Kui tellimuse täitmine osutub võimatuks, on Müüja esindajal õigus pakkuda Ostjale võimalust valida samaväärne kaup. Kui Ostja ei soovi asenduskaupa, tellimus tühistatakse ja juhul kui selle eest on juba makstud, tagastatab Müüja raha Ostja kontole mõistliku vajaliku aja jooksul, millelt ülekanne laekus.

 

 1. Lepingu sõlmimine

5.1 Ostu-müügi leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja on tasunud kauba eest esimese sissemakse Müüja pangakontole või sularahas Müüja volitatud esindajale.

 

 1. Tellimuse tühistamine

6.1 Ostjal on õigus ekslik tellimus tühistada, teavitades sellest Müüjat meili, telefoni või muude kanalite kaudu.

6.2 Tellimus tühistatakse automaatselt, kui Ostja ei ole sooritanud esimest sissemakset kahe tööpäeva jooksul peale maksetähtaega.

 

 1. Kaupade eest tasumine

7.1 Ostjal on õigus tasuda ostu eest 50% ettemaksu. Sellisel juhul saab Ostja kauba kätte Müüja väljastuspunktis, kui on tasunud ka ülejäänud summa.

7.2 Ostjal on võimalus valida ostu eest tasumiseks järgmiste makseviiside vahel: pangaülekanne Müüja pangaarvele, sularahas kauba kättesaamisel, maksekaardiga Mikroravi OÜ väljastuspunktis, järelmaksuga.

7.3 Kui Ostja ei ole sooritanud esimest makset kauba eest käesolevate tingimuste punktis 6.2 nimetatud tähtaja jooksul, on Müüjal õigus tellimus tühistada ilma Ostjat sellest teavitamata.

 

 1. Liising

8.1 Ostjal on võimalus taotleda ostude eest tasumiseks liisingut ehk järelmaksu.

8.2 Müüja vahendab oma partnerite järelmaksu-teenust, edastades Ostja taotluse ja lisadokumendid partnerile, ja vahendades Ostjale partneri otsuse. Äraütlevaid otsuseid ei kommenteerita ega põhjendata.

 

 1. Kaupade kättetoimetamine

9.1 Ostjal on võimalus kaup kätte saada Müüja väljastuspunktis Tartu mnt.6-19a, Tallinn, pärast seda kui Müüja esindaja on Ostjale teatanud kauba jõudmisest väljastuspunkti.

9.2 Soovi korral toimetatakse kaup Ostjale kulleriga või pakiautomaati. Sellisel juhul lisandub kauba hinnale kättetoimetamistasu vastavalt dentalshop.ee veebilehel toodud hinnakirjale.

9.3 Müüjalt ostetud kauba tarne Ostjale teostab SIA “Mobilukss”.

9.4 Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama. Tarbijalemüügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada. Kui ostja on müügilepingu sõlminud oma majandus- või kutsetegevuses, peab ta ostetud asja viivitamata üle vaatama või üle vaadata laskma.

 

 1. Ostust keeldumine

10.1 Vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele on füüsilisest isikust tarbijal õigus ostu-müügi leping katkestada 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

10.2 Kasutades 14-päevast lepingust taganemise õigust, on Kliendil õigus kaupa proovida ja sellega tutvuda, et veenduda selle sobivuses või mittesobivuses, kuid proovimise käigus tuleb tagada kauba ja selle pakendi minimaalne mõjutatus. Kauba proovimiseks Kasutamistingimuste tähenduses on kauba samaväärne kasutamine nagu see on võimalik enne ostu sooritamist jaekaubandusasutuses (kaupluses).

10.3 Ostu-müügilepingust taganemise õigus ei kehti kaupade puhul, mis on valmistatud ostja isiklikke omadusi või erivajadusi silmas pidades, audio- ja videosalvestiste puhul, mille pakend on avatud ja/või toode aktiveeritud, ning ajalehtede, ajakirjade ja muu perioodika puhul.

10.4 Kliendil on õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

10.5 Ostja nõustub kandma tagastamisega seotud postikulud, välja arvatud juhul, kui Ostjale toimetatud kaup ei vasta tellitule.

10.6 Lepingu katkestamisel tuleb kaup viivitamatult (30 kalendripäeva jooksul) tagastada.

10.7 Kauba tagastamise korral pakub Müüja võimalust kaup asendada teise kaubaga koos hinna ümberarvestamisega.

10.8 Kui Ostja ei soovi asenduskaupa, kannab Müüja hiljemalt 14 päeva jooksul Ostja pangaarvele tagasi kauba eest makstud summa. Tagasimaksmine toimub ainult sellele arveldusarvele, millelt tellimuse eest tasuti.

10.9 Ostja nõustub võimalusega, et ostu-müügi lepingu katkestamise õiguse kuritarvitamise korral keeldub Müüja teda edaspidi teenindamast.

 

Pretensioonide esitamise tingimused

 

 1. dentalshop.ee veebikauplusest ostetud toodetele kehtib eraisikule 24-kuuline pretensioonide esitamise aeg. Juriidilistele isikutele vastavalt tootjapoolsest garantiiajast.
 2. Pretensioonide esitamise ajal on Tarbijal õigus toote tasuta remondile või asendamisele. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead ning töö kui varuosade maksumus.
 3. Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument.
 4. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.
 5. Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale.
 6. Mikroravi OÜ ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

 

 • seadmesse installeeritud tarkvaralistest vigadest;
 • normaalsest kulumisest;
 • ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);
 • seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;
 • kliendile enne seadme ostmist dentalshop.ee poolt teatavaks tehtud puudustest;
 • välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.
 • toode ei tööta omaniku süül, ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.

 

 1. Mikroravi OÜ tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.
 2. Seadmele teostatud ekspertiisi (diagnostika) eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui dentalshop.ee ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi (diagnostika) tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.
 3. Ekspertiisi tasu ei pea maksma eraklient esimese kuue kuu jooksul alates ostu kuupäevast.
 4. Kui tarbija ei nõustu Mikroravi OÜ seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada seda, et:

 

 • tegemist on puudusega (asjatundja eksperthinnangu alusel);
 • puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel;
 • Mikroravi OÜ on puuduse eest vastutav.

 

 1. Esimese 6 kuu jooksul ilmnenud puuduste korral peab Mikroravi OÜ tõendama seda, et:
 • tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega);
 • puudus või selle põhjus ilmnes esimese 6 kuu jooksul.